Bodem en bemesting

“Een goede bodemstructuur is dé sleutel voor goed waterbeheerˮ

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

Goed waterbeheer begint met een goede kruimelstructuur in de wortelzone. Dat is cruciaal opdat het water voldoende in de bodem kan infiltreren en de gewassen het makkelijk kunnen opnemen. Drainage is nodig om de percelen in het voorjaar snel toegankelijk te kunnen maken, maar peilgestuurde drainage geniet zeker de voorkeur. Moet je irrigeren, dan doe je dat bovengronds het best met een beregeningsboom. Grijs water komt zeker in aanmerking voor…

Lees meer

Organische stof doet het bodemleven opleven

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

Investeren in organische stof loont. Dat zien we onder meer aan het bodemleven van de meerjarige compostproef in Boutersem. Het bodemleven is talrijker aanwezig én is bovendien diverser. Hierdoor wordt het gewas weerbaarder tegen ziekten en plagen én verbeteren de nutriëntenbeschikbaarheid en de bodemfysische eigenschappen van de bodem. Organische stof wordt niet voor niets het zwarte goud van de bodem genoemd.

Werken aan bodemkwaliteit binnen het MAP

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

Het behouden en verbeteren van de bodemkwaliteit is een werk van lange adem, zeker binnen de huidige wetgeving. Toch zijn er nog mogelijkheden. Met gecertificeerde compost of stalmest kan je zeer hoge gehaltes organische koolstof aanvoeren, terwijl het aandeel aan stikstof of fosfor slechts gedeeltelijk op de mestbalans in rekening wordt gebracht. Ook door het inzaaien van grasachtige vanggewassen breng je veel koolstof aan op je perceel.

Van plaatsspecifiek bekalken naar plaatsspecifiek bemesten in prei

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

Een taakkaart voor het variabel strooien van kalk, gebaseerd op een bodemscan, laat toe om je percelen efficiënt en gericht te bekalken, alleen op die plaatsen waar het nodig is. De eerste testen werden uitgevoerd met het variabel bekalken van preipercelen met een aangepaste strooier. In een volgende stap kijken we naar plaatsspecifiek (bij)bemesten op basis van diezelfde scan, aangevuld met gegevens rond de plaatsspecifieke stikstofvoorraad in de bodem en…

Lees meer

Gebruik herwonnen meststoffen via rijenbemesting interessante keuze

Dit bericht werd geplaatst in Bodem en bemesting, Thema op .

Er wordt steeds meer ingezet op de recuperatie van nutriënten uit dierlijke mest. In spinazie werd breedwerpig KAS strooien vergeleken met rijenbemesting met zowel vloeibare referentiemeststoffen als met herwonnen ammoniumnitraat, -sulfaat en -carbonaat. De herwonnen meststoffen blijken even efficiënt te werken, het toevoegen van een nitrificatieremmer loont en de meerwaarde van rijenbemesting wordt opnieuw bewezen.