Rubrieken

Vollegrond actueel 13/5/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Vollegrond op .

Door de droge weersomstandigheden kon er dit jaar heel vroeg worden gestart met de zaai- en plantwerkzaamheden. Maar door de aanhoudende droogte en het koude weer zijn de gewassen nog niet veel gegroeid. Dat is vooral duidelijk zichtbaar in aardappel, bloemkool en courgette in kleine koepeltjes. Bij bepaalde zaaigewassen zoals wortelen was er al beregening nodig. Het warmere weer dat wordt verwacht zal de groei nu wel op gang brengen.

Glas actueel 13/5/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Glas op .

Door zijn relatief hoge nutriëntenconcentratie mag spuistroom meestal niet in het oppervlaktewater worden geloosd. De spuistroom kan wel worden gebruikt als bemesting voor landbouwgewassen. Spuistroom is het overtollige voedingswater afkomstig van de teelt van planten op groeimedium. Voorbeelden hiervan zijn drainwater dat niet hergebruikt wordt en spoelwater van filters in geval er voedingswater door de filters gaat. In de Vlaamse regelgeving wordt spuistroom geclassificeerd als type 3-meststof. Andere meststoffen uit deze categorie zijn kunstmest en effluent. De uitrijregeling is dan ook gelijkaardig aan die van kunstmest, wat wil zeggen dat je spuistroom kan toepassen van 16 februari tot en met 31 augustus.

Witloof actueel 13/5/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De veldfase in de witloofteelt is volop aan de gang. Tijd om de regelgeving rond de teeltvrije strook en andere bufferzones nog eens onder de aandacht brengen. Langs alle waterlopen is het binnen 1 meter van de bovenste rand van het talud verboden de grond te bewerken, te bemesten (uitgezonderd bemesting door rechtstreekse uitscheiding bij begrazing) en bestrijdingsmiddelen te gebruiken. De zogenaamde ‘teeltvrije zone’ moet aanwezig zijn langs elke waterloop die opgenomen is in het Grootschalig Referentiebestand (GRB). Je kan die kaart raadplegen in de verzamelaanvraag op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. De teeltvrije strook van 1 meter moet in de verzamelaanvraag niet afgesplitst worden van de rest van het perceel. Ook de bemestingsnormen blijven gelden voor de volledige oppervlakte van het aangegeven perceel.

Kleinfruit actueel 13/5/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Kleinfruit op .

Mei is koud en nat gestart. Een tot dan nog zeer vroeg voorjaar is daardoor plotseling veranderd in een zeer gespreid en laat voorjaar. Op sommige plaatsen was er strenge lentenachtvorst, op andere dan weer helemaal niet; het was grillig verdeeld. De koude teelten hebben vertraging opgelopen en de buitenteelten stonden nagenoeg even stil. De vroege stookteelten en doorteelten zijn vrij vroeg afgeoogst. In combinatie met het mindere weer van de voorbije weken resulteert dat in een lagere aanvoer deze maand.

Bestrijding tomatengalmijt: Welke spuitdop gebruiken tomatentelers en hoe kan het beter?

Dit bericht werd geplaatst in Gewasbescherming, Thema op .

Tomatengalmijt of Aculops lycopersici is een lastig te bestrijden plaag. Biologische bestrijders zijn er niet en de chemische bestrijding is vaak onvoldoende effectief omdat nooit alle mijten worden geraakt en afgedood. Een goede spuittechniek is een belangrijk aandachtspunt in de erbetering van het bestrijdingsresultaat. De spleetdop blijft een goede keuze voor bespuitingen, wanneer deze binnen het voorgeschreven drukbereik wordt gebruikt. Een grotere tophoek van 110°, in plaats van 80° bij…

Lees meer