Witloof

Witloof actueel 24/5/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Nu het witloof is ingezaaid en overal aan het opkomen is, komen ook de verschillende plagen weer kijken. Dat gaat van grote plagen zoals vogels, tot de kleine mineervliegen of wortelluizen. Het is dan ook belangrijk de percelen goed op te volgen en tijdig in te grijpen om een goede opkomst te verzekeren.
Jonge witloofplantjes zijn een geliefde voedingsbron voor houtduiven, zeker bij dit droger weer. Dat wil zeggen dat je op de percelen waar je schade verwacht best tijdig start met maatregelen om de houtduiven af te schrikken. Afwisseling tussen enkele afschrikkingsmethoden geeft het beste effect. Als je wenst over te schakelen op bijzondere bejaging moet je de jachtrechthouder contacteren.

Witloof actueel 13/5/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De veldfase in de witloofteelt is volop aan de gang. Tijd om de regelgeving rond de teeltvrije strook en andere bufferzones nog eens onder de aandacht brengen. Langs alle waterlopen is het binnen 1 meter van de bovenste rand van het talud verboden de grond te bewerken, te bemesten (uitgezonderd bemesting door rechtstreekse uitscheiding bij begrazing) en bestrijdingsmiddelen te gebruiken. De zogenaamde ‘teeltvrije zone’ moet aanwezig zijn langs elke waterloop die opgenomen is in het Grootschalig Referentiebestand (GRB). Je kan die kaart raadplegen in de verzamelaanvraag op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. De teeltvrije strook van 1 meter moet in de verzamelaanvraag niet afgesplitst worden van de rest van het perceel. Ook de bemestingsnormen blijven gelden voor de volledige oppervlakte van het aangegeven perceel.

Witloof actueel 26/4/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Slakken kunnen grote schade veroorzaken in het witloofgewas. In korte tijd kunnen de slakken op grote delen van het perceel de jonge witloofplanten wegvreten. Ook een lage slakkendruk heeft al een effect op de wortelopbrengst. Door plantuitval groeien de overgebleven planten te sterk en krijgen ze een te dikke worteldiameter. Slakken zijn vorstgevoelig, maar kruipen met een gestage temperatuurdaling steeds dieper in de grond. Alleen een plotse koudedip kan slakken dus doden. Na deze relatief zachte winter en voorjaar kan je dus best rekening houden met een grote slakkenpopulatie.

Witloof actueel 8/4/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Als het weer en de bodem het toelaten kan je enkele weken vóór de zaai de ruggen al trekken. Dat heeft een aantal voordelen: er wordt een vals zaaibed gemaakt waarin al heel wat onkruiden kunnen kiemen. Kort vóór zaai kan je deze onkruiden met een mechanische bewerking of met een totaalherbicide verwijderen. Zo start je de wortelteelt met een lagere onkruidbezetting. Teel je de witloofwortels in een vlak veld, dan kan je ook een vals zaaibed maken door de grond enkele weken vóór de zaai voldoende fijn te maken. Door te werken met een vals zaaibed kan je de onkruiddruk na de zaai van het witloof terugdringen.

Witloof actueel 25/3/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

We raden aan om elk zaadlot met behulp van een kiemproef te testen. Je legt daarvoor minstens 100 zaden in een schaaltje op een vochtig filterdoekje. Je sluit de schaaltjes en plaatst ze bij kamertemperatuur. Na drie dagen tel je de gekiemde zaden en bevochtig je het filterpapier. De overige zaden controleer je om de twee dagen. Tien dagen na de start van de kiemproef tel je de gekiemde zaden op. Door dit aantal te delen door het aantal zaden waarmee je de proef startte (bv. 100) en te vermenigvuldigen met honderd verkrijg je het kiemingspercentage. Dat zou minstens 90% moeten zijn of overeenkomen met het kiemingspercentage dat op de verpakking of in de catalogus is vermeld. Je kan deze proef ook op de Proeftuin voor Witloof laten uitvoeren.