Witloof

Witloof actueel 29/7/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Knolcyperus is een grasachtig onkruid dat zeer moeilijk te bestrijden is en gemakkelijk wordt verspreid. Het heeft een geelgroene kleur en stijve driekantige stengels. Ondergronds worden knolletjes gevormd die jarenlang kunnen overleven en van waaruit nieuwe planten kunnen groeien. De knolletjes kunnen via machines naar andere percelen worden verspreid.
Knolcyperus was vroeger een quarantaine-organisme met meldingsplicht aan het FAVV. De quarantaine-status is ondertussen opgeheven, maar er zijn nog steeds maatregelen die moeten worden opgevolgd.

Witloof actueel 28/6/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

De wollige slawortelluis werd dit jaar al op heel wat percelen waargenomen, in het westen van het land zelfs in grote hoeveelheden. Begin juni migreerde de luis vanaf de winterwaardplant (populier) naar de witloofwortels waar ze tot in het najaar enkele generaties ondergronds zal blijven. De luis zuigt aan de wortels en onttrekt zo sappen aan de plant waardoor de bladeren in droge periodes uitdrogen. Dat leidt tot een minder goede ontwikkeling van de witloofwortels en bijgevolg tot een minder grote wortelopbrengst geschikt voor de forcerie. Wanneer je deze wortelluisaantasting kan vermijden, dan kan de witloofproductie stijgen met minimum 500 kg/ha.

Late rassen witloof 2018-2019

Dit bericht werd geplaatst in Witloof op .

De droogte van 2018 lijkt weinig invloed te hebben gehad op de opbrengst en de kwaliteit van het witloof uit het late segment. Dit jaar wordt het nieuwe safaritolerante ras Laurine geïntroduceerd. Samen met Amazone, het andere recente safaritolerante ras, lijkt Laurine een belangrijk potentieel te hebben in het witloofaanbod.

Witloof actueel 17/6/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Op het proefperceel bij Inagro werden de ruggen dit jaar getrokken op 20 april. Op maandag 13 mei werd er gezaaid. Om de omgeving van het witloofzaad voldoende vochtig te houden, werd er kort na zaai tweemaal beregend met respectievelijk 18 en 10 l/m2. Op zondag 19 mei viel er dan nog eens 10,5 l/m2 neerslag en het weekend erna nog 3,5 l/m2 (Figuur 1). Bij de opkomsttellingen 14 dagen na zaai stelden we een gemiddelde opkomst van 31,4 planten/m2 vast.
Algemeen is de opkomst op de meeste witloofpercelen voldoende. Een groot deel van de percelen werd ook beregend om zo gunstig mogelijke omstandigheden te creëren. Toch is de opkomst niet overal even goed geslaagd, waardoor een herzaai zich hier en daar opdringt. Op bepaalde van deze percelen is de herzaai al uitgevoerd, de andere zullen volgen.

Witloof actueel 24/5/2019

Dit bericht werd geplaatst in Actueel, Witloof op .

Nu het witloof is ingezaaid en overal aan het opkomen is, komen ook de verschillende plagen weer kijken. Dat gaat van grote plagen zoals vogels, tot de kleine mineervliegen of wortelluizen. Het is dan ook belangrijk de percelen goed op te volgen en tijdig in te grijpen om een goede opkomst te verzekeren.
Jonge witloofplantjes zijn een geliefde voedingsbron voor houtduiven, zeker bij dit droger weer. Dat wil zeggen dat je op de percelen waar je schade verwacht best tijdig start met maatregelen om de houtduiven af te schrikken. Afwisseling tussen enkele afschrikkingsmethoden geeft het beste effect. Als je wenst over te schakelen op bijzondere bejaging moet je de jachtrechthouder contacteren.